ନବ ବାଇବଲ

ନୂତନ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଇବଲର ନାମ ନବ ବାଇବଲ ଅଟେ. ଏହା ଏକ ଗତିଶୀଳ (ଡାଇନାମିକ୍) ବାଇବଲ ଅଟେ.  ବର୍ତମାନ ନବ ଅନୁବାଦକ ଦଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି. ଦୟାକରି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ୍ତୁ.

ଧନ୍ୟବାଦ

ନବ ଅନୁବାଦକ ଦଳ